Pytania i odpowiedzi

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu oraz innych informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej (EPK) pod adresem: https://epk.sarp.pl

Organizator udzieli odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu złożony przez Uczestnika konkursu lub zainteresowanych udziałem w Konkursie.
Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu został złożony w terminach określonych w harmonogramie konkursu (Rozdział II, pkt. 4 Regulaminu konkursu). Odpowiedzi Organizatora na wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu będą zamieszczane na Stronie internetowej Konkursu.

TERMINY:
Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
do dnia: 25.07.2023 r.
Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Opracowań studialnych:
do dnia: 06.09.2023 r.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych:
do dnia: 03.11.2023 r.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Do wyjaśnienia treści regulaminu konkursu stosuje się odpowiednio przepis art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Organizator będzie w tym miejscu publikował anonimowo pytania Uczestników konkursu oraz wyjaśnienia.


11.11.2023

Opublikowano wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu (Pytania 16 do 17)

Wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 16                                                                                                
W jakim trybie powinniśmy zadawać pytania o szczegółowe wyjaśnienie uwag do pracy konkursowej tak, aby nie były widoczne i dla innych uczestników konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Pytania takie należy zadawać w zakładce „Opracowania studialne” w sekcji „Komunikaty” poprzez naciśnięcie przycisku „Udziel odpowiedzi” i wpisanie w przeznaczonych do tego polach pytania lub/i dołączenie załącznika do takiej wiadomości.

PYTANIE 17                                                                                                
Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie w pracy konkursowej mniejszą liczbę realistycznych wizualizacji niż to wskazano w Regulaminie? Chcielibyśmy zakres 2 widoków tj. Pałac z zewnątrz od str. południowej oraz kontekst projektowanych budynków oficyn z Pałacem przedstawić na 1 ujęciu.

ODPOWIEDŹ:
Tak, o ile zostaną na wizualizacjach pokazane wszystkie elementy i relacje o których mowa w Rozdziale VII, ust. 2, lit. i) oraz j).
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu:
Rozdział II ust. 1, 2 i 8:
1. Przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz Złącznikach do Regulaminu wytyczne są zbiorem potrzeb Organizatora w stosunku do programu, funkcji i lokalizacji poszczególnych elementów Inwestycji oraz zasad jej użytkowania.
2. Wytyczne te należy traktować jako zalecane przez Organizatora rozwiązania projektowe i programowe, dopuszcza się jednak odstępstwa od tych wytycznych o ile zostaną one w sposób racjonalny uzasadnione, odpowiednio w Opracowaniu Studialnym lub Pracy Konkursowej, będą uwzględniały elementy Inwestycji zapewniające jej funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zostaną uznane za zasadne w ocenie Sądu Konkursowego oraz zostaną zaakceptowane przez Organizatora ze względu na ich koszt. Wszystkie koncepcje konkursowe, w których Uczestnicy przedstawią inne niż zalecane rozwiązania będą ocenione przez Sąd konkursowy.
8. Opracowania studialne i Prace konkursowe niespełniające wymagań obligatoryjnych, o ile takie zostały w niniejszym Regulaminie lub załącznikach do Regulaminu określone, nie powinny być zakwalifikowane do Etapu II Konkursu (w wypadku Opracowań studialnych) lub nie powinny otrzymać I, II lub III Nagrody (w wypadu Prac konkursowych), chyba że w ocenie Sądu Konkursowego istnieje możliwość doprowadzenia koncepcji do zgodności z wytycznymi obligatoryjnymi na dalszym etapie prac projektowych, bez zasadniczych zmian koncepcji.


25.09.2023

Opublikowano wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu (Pytanie15)

Wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 15                                                                                                
Dzień dobry, proszę o umożliwienie wizji lokalnej w Pałacu w dniu 15.09.2023 od godz.13″

ODPOWIEDŹ:
Organizator określił zasady odbycia wizji lokalnej terenu opracowania konkursowego w Wyjaśnieniach 3 treści Regulaminu konkursu z dnia 23.08.2023 r. w odpowiedzi na Pytanie 4.


11.09.2023

Opublikowano wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu (Pytania 7 do 14)

Wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 7                                                                                                  
Most
Czy koszt ewentualnej modernizacji istniejącego mostu na osi ul. Zamkowej lub lokalizacji nowego zjazdu i związana z tym budowa nowego mostu są wyłączone z maksymalnego planowanego łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej?

ODPOWIEDŹ:
Szacunek kosztów obejmował remont istniejącego mostu i drogi dojazdowej od drogi wojewódzkiej Bieżuń – Żuromin, budowa nowego mostu nie była ujęta w szacunku kosztów.

PYTANIE 8                                                                                                  
Pokoje wielofunkcyjne
W załączniku 7b1 na stronie 12 opisano funkcje hotelową. Co w założeniu organizatora oznacza określenie „Pokoje wielofunkcyjne”?

ODPOWIEDŹ:
Standard pokoju hotelowego 4* dwuosobowego, z strefą wejścia z garderobą, biurkiem (miejscem do pracy), miejscem odpoczynku (3 fotele + stolik kawowy). Można przewidzieć możliwość wariantowego łączenia wybranych pokojów w zespoły dwupokojowe (nocleg rodziny 2+2).

PYTANIE 9                                                                                                  
Liczba pracowników
Jaka jest przewidziana liczba pracowników restauracji oraz baru?

ODPOWIEDŹ:
Wskaźnikowo do liczby miejsc w salach konsumpcyjnych, brak szczegółowych wytycznych w tym zakresie ze strony Zamawiającego.

PYTANIE 10                                                                                                
Liczba pracowników parku
Jaka jest przewidziana liczba pracowników obsługi parku?

ODPOWIEDŹ:
Nie ma wskazanej liczby pracowników będących obsługą parku, pracownicy techniczni i gospodarczy będą pełnić funkcje łączone. Przewiduje się stworzenie ok. 15 etatów przeznaczonych dla pracowników gospodarczych, technicznych, administracyjnych.

PYTANIE 11                                                                                                
Przewodnicy
Czy poza pracownikami administracyjnymi oraz technicznymi części muzealnej (pałac) będą zatrudnieni dodatkowi pracownicy odpowiadający za oprowadzanie gości?

ODPOWIEDŹ:
Przewiduje się stworzenie 5 etatów  pracowników merytorycznych, którzy oprócz opracowywania  zbiorów, przygotowywania wystaw, koncertów, konferencji, warsztatów, itp. zajmować się będą oprowadzaniem zwiedzających.

PYTANIE 12                                                                                                
Powierzchnia wystaw czasowych
Prosimy o doprecyzowanie powierzchni muzeum, która ma zostać przeznaczona na wystawy czasowe (wg. załącznika 7b2 zlokalizowanych na 1. piętrze

ODPOWIEDŹ:
Kondygnacja 1 piętra jest przeznaczona na cele wystaw czasowych. Poza pomieszczeniami wystawowymi należy na tej kondygnacji umieścić:
– toalety, zgodnie z wytycznymi w tabeli programowej,
– niezbędną komunikację, zgodnie z koncepcją aranżacji kondygnacji. Układ sal wystaw czasowych musi umożliwiać czasową adaptację 2 sal na potrzeby sal konferencyjnych po 50 miejsc każda.

PYTANIE 13                                                                                                
Załącznik nr 6
Prosimy o udostępnienie załączników projektowych nr 6.

ODPOWIEDŹ:
Załączniki projektowe nr 6 zostaną udostępnione do dnia 15.09.2023 r. Organizator przypomina, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Załączniki 6a, 6b1, 6b2 i 6b3 muszą być dołączone do opisu Pracy konkursowej. Na etapie Opracowań studialnych Organizator wymaga jedynie złożenia informacji dotyczących:
– wstępnych założeń dotyczących powierzchni budynku adaptowanego pałacu, oficyn wraz z „Ariankami”, ewentualnych innych nowo proponowanych obiektów kubaturowych, założenia parkowego – ogólny bilans powierzchni budynków z uwzględnieniem pozycji programowych oraz bilans terenu.
– Szacunkowego kosztu realizacji Inwestycji.
– Szacowanego kosztu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej (wykonanie Przedmiotu zamówienia).

PYTANIE 14                                                                                                
Załączniki projektowe nr 6 zip
Na stronie konkursu w zakładce regulamin zamieszczona jest uwaga że załączniki projektowe nr 6 zip będą dostępne po etapie wniosków o dopuszczenie. Do dnia dzisiejszego załączniki nie zostały udostępnione. Kiedy zostaną udostępnione?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.


31.08.2023

Opublikowano wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 6)

Wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 6                                                                                                                         
Dzień dobry, chcielibyśmy poprosić o umożliwienie nam odbycia wizji lokalnej terenu opracowania konkursu jutro 30.08 ok. godziny 13:00/14:00.

ODPOWIEDŹ:
Organizator określił zasady odbycia wizji lokalnej terenu opracowania konkursowego w Wyjaśnieniach 3 treści Regulaminu konkursu z dnia 23.08.2023 r. w odpowiedzi na Pytanie 4.


29.08.2023

Opublikowano wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 5)

Wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 5                                                                                                                         
Wizja lokalna Dzień dobry, chcieliśmy poprosić o umożliwienie nam odbycia wizji lokalnej terenu opracowania konkursu 6 września od godziny 11.00

ODPOWIEDŹ:
Organizator określił zasady odbycia wizji lokalnej terenu opracowania konkursowego w Wyjaśnieniach 3 treści Regulaminu konkursu z dnia 23.08.2023 r. w odpowiedzi na Pytanie 4.


23.08.2023

Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 4)

Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 4                                                                                                                         
Czy jest możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie zespołu pałacowego w Bieżuniu w dniu 25.08 (piątek) od godziny ok. 11:00? Jeżeli nie jest możliwy termin wskazany w zapytaniu to proszę o informację z kim można się kontaktować w sprawie ustalenia innego terminu wizji lokalnej? Proszę również o informacje kontaktowe do osoby, która ew. obiekt będzie udostępniać.

ODPOWIEDŹ:
Organizator umożliwi Uczestnikom konkursu odbycie wizji lokalnej terenu opracowania konkursowego.

W celu ustalenia terminu wizji lokalnej każdy z Uczestników może indywidualnie skontaktować się z pracownikiem Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Panem Adamem Osmańskim (tel. 23 657 80 45, mail: muzeum_biezun@op.pl).

Organizator informuje także, iż pracownik nie będzie udzielał odpowiedzi dotyczących zagadnień merytorycznych i formalnych związanych z konkursem. Wszelkie pytania po wizji lokalnej należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Konkursowej (EPK).


26.07.2023

Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu (Pytania 2 do 3)

Wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 2                                                                                                                         
Zwracamy się z prośbą o niezwłoczną korektę załącznika 3a lub dopuszczenie takiej korekty przez uczestnika konkursu. Wniosek posiada błąd na ostatniej stronie, gdzie potwierdzić pod rygorem odpowiedzialności karnej należy dane do innego konkursu – Polskiej Opery Królewskiej.

ODPOWIEDŹ:
Organizator uznaje błąd na ostatniej stronie Załącznika nr 3a dotyczący odwołania się do innego Konkursu tj. Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej jako ewidentny błąd pisarski i będzie uznawał za złożone prawidłowo Wnioski o dopuszczenie przygotowane na podstawie udostępnionego wzoru Załącznika 3a do Regulaminu. Niemniej jednak Organizator udostępni w dniu 26.07.2023 r. skorygowany o powyższy błąd Załącznik nr 3a do Regulaminu.

PYTANIE 3                                                                                                                         
Zwracamy się z prośbą o korektę załącznika 3c w zakresie punktu 2. Wymagania dotyczące osoby są opisane są jako „posiadającą wykształcenie z dziedziny architektury krajobrazu ” natomiast poniżej podane zostało „numer uprawnień osoby, którą dysponuje Uczestnik konkursu”. Z uwagi na specyfikę zawodu architekta krajobrazu osoby te nie przynależą do izby samorządowej oraz nie posiadają numeru uprawnień. Prosimy o korektę na np. „posiadane wykształcenie osoby, którą dysponuje Uczestnik konkursu” co będzie odpowiednim poświadczeniem.

ODPOWIEDŹ:
Organizator przypomina, iż konkurs jest konkursem międzynarodowym a zawód architekta krajobrazu może w innych krajach niż Polska posiadać jakiś typ uprawnień zawodowych. W przypadku, gdy w danym kraju zawód architekta krajobrazu nie posiada żadnych uprawnień należy wówczas w miejscu przeznczonym na podanie numeru uprawnień wpisać „Nie dotyczy”.


24.07.2023

Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 1)

Wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 1.1                                                                                                                      
Czy wymienione w rozdziale IV pkt 2 dokumenty: wniosek, oświadczenia, pełnomocnictwa muszą być podpisywane podpisem odręcznym przez każdego z uczestników wspólnie biorących udział?

ODPOWIEDŹ:
Sposób podpisywania wszelkich dokumentów i oświadczeń składanych przez Uczestnika konkursu został szczegółowo opisany w Regulaminie konkursu Rozdział IV pkt. 2.
Organizator przypomina, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział I pkt. 3 ppkt. 6:
Do przygotowania wniosku o dopuszczenie oraz oświadczeń i dokumentów elektronicznych w celu złożenia ich skutecznie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu lub osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie lub pełnomocnika powyżej wymienionych, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, i posługiwanie się nim.”

PYTANIE 1.2                                                                                                                      
Czy wymienione w rozdziale IV pkt 2 dokumenty: wniosek, oświadczenia, pełnomocnictwa muszą być podpisywane podpisami kwalifikowanymi przez każdego z uczestników wspólnie biorących udział ?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 1.1.

PYTANIE 1.3                                                                                                                      
Czy wymienione w rozdziale IV pkt 2 dokumenty: wniosek, oświadczenia, pełnomocnictwa mogą być podpisywane podpisem kwalifikowanym tylko przez ustanowionego pełnomocnika w przypadku uczestników wspólnie biorących udział ?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 1.1.