O konkursie

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w Konkursie architektonicznym dwuetapowym realizacyjnym na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu.

Konkurs jest konkursem realizacyjno-studialnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-przestrzenna kompleksu zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu wraz z zagospodarowaniem terenu parku.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji Zespołu pałacowego Bieżuń, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

W zakresie elementów zagospodarowania terenu do uwzględnienia przez Uczestników konkursu w opracowaniu konkursowym są:

  1. Czytelnie pokazana koncepcja użytkowania terenu, obejmująca wskazanie poszczególnych stref dostępności, grup użytkowników, cyrkulacji pojazdów i pieszych na terenie opracowania, powiązań przestrzennych oraz struktury urbanistycznej zagospodarowania terenu.
  2. Budynki istniejące, projektowane, inne projektowane obiekty kubaturowe w zakresie wynikającym z przyjętej koncepcji projektowej, zgodne z obowiązującymi przepisami. W odniesieniu do budynku pałacu należy uwzględnić wyeksponowanie tego obiektu jako głównego elementu zespołu pałacowego poprzez właściwe zaprojektowanie najbliższego otoczenia.
  3. Elementy zagospodarowania terenu niezbędne dla funkcjonowania obiektu (ogrodzenie, lokalizacja obsługi technicznej wejścia i wjazdów, śmietnik, konieczne elementy infrastruktury technicznej w tym pomieszczenia na potrzeby obsługi i konserwacji parku itd.)
  4. Oświetlenie terenu, mała architektura (stojaki na rowery, ławki i inne – zgodnie z koncepcją projektową) ze szczególnym uwzględnieniem figury Matki Bożej.
  5. Budowa układu komunikacyjnego – pieszego, rowerowego i kołowego (w tym lokalizacji wejść dla osób z niepełnosprawnością ruchową), dojazdu do budynku samochodów ciężarowych (przewożących materiały ekspozycyjne, zaopatrzenie biura i sprzęt, dostaw do części hotelowej z uwzględnieniem kuchni), miejsc parkingowych dla samochodów i dla rowerów; należy także wskazać przebieg drogi pożarowej, jeżeli jej lokalizacja na działce będzie wymagana).