Nagrody

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne oraz Nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi nie mniej niż 150 000,00 zł netto. Niezależnie od liczby przyznanych Nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród Prac nagrodzonych. Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna) w głosowaniu, o którym mowa w Rozdziale VIII. ust. 2.

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

1. Nagrody pieniężne:

I NAGRODA

kwota pieniężna w wysokości 50 000,00 zł netto

II NAGRODA

kwota pieniężna w wysokości 40 000,00 zł netto

III NAGRODA

kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł netto

Dwie (2) Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, w wysokości 15 000,00 zł netto każda.

2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

Propozycję przyznania określonych Nagród przygotowuje Sąd Konkursowy, a zatwierdza Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia najlepszej Pracy lub nieprzyznania poszczególnych Nagród, gdy zgłoszone prace nie będą odpowiadać obligatoryjnym wymaganiom Regulaminu konkursu.

Sąd może przewidzieć inny podział puli przeznaczonej na Nagrody sporządzając stosowne uzasadnienia.