Platforma komunikacji elektronicznej

Komunikacja w Konkursie, w tym:
– składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w tym także uzupełnień i wyjaśnień wniosków na wezwanie Organizatora,
– składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
– składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
– składnie Opracowań studialnych i Prac konkursowych,
– przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
– wymiana wszelkich informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) z zastrzeżeniem wyjątków dotyczący Opracowań studialnych i Prac konkursowych, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 1) lit. b). oraz Rozdziale VII ust. 3 pkt 1) lit. b).

Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) dostępna jest pod adresem https://epk.sarp.pl

Każdy podmiot zainteresowany udziałem w Konkursie musi zarejestrować się na Elektronicznej Platformie Konkursowej.

UWAGA:

  1. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „Regulamin _ Platforma ZETO PZP EPK”
    Dokument dostępny jest na stronie Platformy w zakładce „Pomoc”
    Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się niniejszym Regulaminem
  2. Instrukcja obsługi EPK w tym sposób składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „EPK – Instrukcja dla Uczestnika”.
    Dokument dostępny jest na stronie EPK w zakładce „Pomoc”.
    Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się niniejszą Instrukcją.