Harmonogram

ETAP KWALIFIKACYJNY
4.1.OGŁOSZENIE KONKURSU   Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej07.07.2023 r.
4.2.WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 1)   Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.   Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.Do dnia 25.07.2023 r.
4.3.WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE   Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.   Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.Do dnia 31.07.2023 r.
4.4.DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE   Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.Do dnia 14.08.2023 r.
ETAP I – OPRACOWANIA STUDIALNE
4.5.WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 2)   Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Opracowań studialnych.   Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.Do dnia 06.09.2023 r.  
4.6.OPRACOWANIA STUDIALNE – SKŁADANIE   Ostateczny termin składania Opracowań studialnych.   Opracowania studialne w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.   Opracowania studialne w postaci fizycznej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I ust. 1. tj: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 09.00 do 16.00)Do dnia 29.09.2023 r. do godziny 15.00
4.7.KWALIFIKACJA DO ETAPU II KONKURSU   Ostateczny termin powiadomienia poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II Konkursu oraz zaproszenia tych Uczestników do składania Prac konkursowych.Do dnia 10.10.2023 r.
ETAP II – PRACE KONKURSOWE
4.8.WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 3)   Zalecany termin powiadomienia poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych.   Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.Do dnia 03.11.2023 r.
4.9.PRACE KONKURSOWE – SKŁADANIE POSTACI ELKTRONICZNEJ ORAZ POSTACI FIZYCZNEJ   Ostateczny termin składania postaci elektronicznej Prac konkursowych.   Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.   Plansze oraz część opisową Pracy konkursowej w postaci fizycznej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I ust. 1. tj: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 09.00 do 16.00)Do dnia 30.11.2023 r. do godziny 15.00
4.10.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU   Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.   W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.W dniu 12.12.2023 r.
4.11.WYSTAWA POKONKURSOWAO dacie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie
4.12.DYSKUSJA POKONKURSOWAO dacie dyskusji Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie