Wyniki Konkursu

12.12.2023

Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu.

Oficjalna Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu Bieżuń


I NAGRODA
pieniężna w wysokości 50 000,00 zł netto oraz w Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej zostaje przyznana:

Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 002
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 005)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. topoScape sp. z o.o.
  ul. Paprotki 2
  02-747 Warszawa
 2. Archigrest sp. z o.o.
  ul. Marszałkowska 83
  00-683 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Maciej Kaufman (Warszawa), Marcin Maraszek (Warszawa), Magdalena Wnęk (Warszawa), Justyna Dziedziejko (Warszawa),
Osoby uczestniczące w opracowaniu pracy konkursowej bez autorskich praw majątkowych:
Joanna Chylak (Warszawa), Jerzy Przychodni (Warszawa), Piotr Dombrowski (Warszawa), Marcin Stępień (Warszawa), Natalia Janek (Warszawa), Michał Trawiński (Warszawa), Malwina Żbikowska (Warszawa).

Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 6 (sześć) na 7 głosujących Sędziów.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział IX pkt 1, ppkt 2) lit. c). Pracy konkursowej, która otrzymała największą ilość głosów (punktów) i uzyskała I Nagrodę pieniężną zostaje także przyznana Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 002 oraz uzasadnienie przyznania I Nagrody

I –szą nagrodę przyznano za śmiałe autorskie odczytanie warunków konkursu jako twórczej kontynuacji wizji rozwoju barokowej rezydencji, zarówno w wymiarze architektonicznym jak i pejzażowym. Założenia to prowadzi do stworzenia nowej współczesnej wartości przestrzennej w postaci nowych kubatur naziemnych, które pozwalają na realizację założonego programu funkcjonalnego z poszanowaniem dla historycznego założenia . Jest to też jednoznaczna próba zasygnalizowania współczesnej warstwy stanowiącej nowy element nawarstwień zespołu- co wzbogaca jego odbiór w kontekście historycznym. Zaproponowane rozwiązanie cechuje logika programowa, troska o ekonomiczność realizacji i eksploatacji obiektu oraz stosowny umiar .

Prace cechuje dojrzały warsztat projektowy w dyspozycjach generalnych konsekwentnie przeprowadzony przez cały projekt. Znacząca eliminacja piwnic sprzyja ekonomice realizacji a rozbudowa części parterowej o funkcje kubaturowe czyni z nich atrakcyjne przestrzenie funkcjonalne otwarte w sposób naturalny na ogród i przyrodę co jest istotą tego typu założenia.

Pewien niedosyty wywołuje charakter detalu szczególnie wnętrz zabytkowych oraz estetyka elewacji części nowych pozostającą w kontrze do architektury historycznej. Sąd ocenia te decyzję jako radykalny gest doktrynalny  (kontrast stare –nowe) uczytelniający rozróżnienie. W opinii sądu to rozgraniczenie jest za silne i niepotrzebne i powodujące utratę postrzegania zespołu jako jednorodnego stylistycznie co było zaleceniem do II etapu konkursu. Stopień uspójnienia obu części musi się stać przedmiotem pogłębionych analiz na etapie pokonkursowym.

Wątpliwości Sądu budzi też sposób potraktowania założeń ogrodu barokowego jako daleki od oryginalnych założeń pierwotnych i oczekiwanych rozwiązań projektowych jednak mieszczący się w granicach oczekiwanej współczesnej kreacji podyktowanej również względami ekonomicznymi i eksploatacyjnymi.

Po spełnieniu w całości zaleceń sądu konkursowego praca, nie tracąc nic ze swej pierwotnej głównej idei ,stanie się udanym przykładem twórczego współczesnego rozwinięcia założeń barkowych zarówno dla architektury jak i założenia parkowego, co było głównym celem podjętej przez Zamawiającego próby uratowania cennego założenia i nadania mu współczesnej funkcji.

Zalecenia do pracy konkursowej nr 002

 1. Należy zrealizować w pełni wytyczne sądu konkursowego po I etapie w tym szczególnie w zakresie projektu części barokowej ogrodu i odtworzenia ducha barokowego ogrodu. (Dopuszcza się autorską interpretację założenia po uzgodnieniu z WKZ).
 2. Należy zrealizować wytyczne sądu w zakresie estetycznego ocieplenia wnętrz Pałacu i nadania im cech zgodnych z tematyką miejsca, czyli muzeum konstytucji (do ustalenia z Zamawiającym).
 3. Należy uspójnić wyraz architektoniczny założenia przez złagodzenie dysonansu kolorystycznego dachów oraz form detalu w strefie dziedzińca oraz zróżnicować części dodane (pawilony) od części nowych projektowanych po śladach oficyn.
 4. Pogłębić studia nad formą przestrzenną zwieńczeń nowej części z zachowaniem istniejących gabarytów.
 5. Opracować detal współczesnych części zwłaszcza arianek.
 6. Zrealizować wytyczną dotyczącą wielkości głównej sali konferencyjnej w pałacu.
 7. Zaleca się dodatkowe studia układu klatki schodowe, należy zrezygnować z stopni w strefie pomieszczenia sieni głównej.
 8. Należy uwzględnić podział kwater ogrodu charakterystyczny dla układu klasycznego ogrodu barokowego.
 9. Należy uwzględnić wyeksponowanie reliktów archeologicznych w części zachodniej oficyny.

PREZENTACJA I NAGRODA
Praca konkursowa 002

OPIS Praca 002


II NAGRODA
pieniężna w wysokości 40 000 zł netto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 007
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 004)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. GÓRECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.
  Al. Waszyngtona 112/116/90
  04-074 warszawa
 2. 22ARCHITEKCI SP. Z O.O.
  ul. Jakubowska 14/1
  03-902 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Dominik Górecki (Warszawa), Aleksandra Zubelewicz – Lada (Warszawa), Urszula Wróblewska (Glinianka), Aleksander Drzewiecki (Warszawa), Michał Tatjewski (Warszawa), Ewa Parol (Warszawa), Anna Kurek (Warszawa), Magdalena Opalińska (Warszawa), Tomasz Kamiński (Warszawa).

Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 1 (jeden) na 7 głosujących Sędziów.
Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem II i III Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 7 (siedem) na 7 głosujących Sędziów.

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 007 oraz uzasadnienie przyznania II Nagrody

Praca uzyskała nagrodę za najpełniej zrealizowany postulat znalezienia spójnej formy architektonicznej całego zespołu z jednoczesnym czytelnym wskazaniem za pomocą oszczędnych środków wyrazu które elementy zespołu były przedmiotem całkowitej rekonstrukcji. Praca poprzez,  całościowe , spójne i wyważone potraktowanie tematu, ukazuje rzetelny warsztat projektowy autorów.

Projektowane jest całościowe odtworzenie założenia parkowego o dużym nasyceniu detalem i bogatym programie funkcjonalnym na całym obszarze opracowania. W ocenie Sądu konkursowego, praca w niewystarczającym stopniu rozgranicza intensywność zaproponowanych działań inwestycyjnych na obszarze ogrodu barokowego od terenu naturalistycznej otuliny. Przyjęte rozwiązanie może skutkować nadmiernym wzrostem łącznych kosztów inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania zieleni na terenie zespołu.

Proponowana nowa zabudowa odnosi się do budynków historycznych, jednocześnie operując współczesnym językiem form czytelnie oddziela obiekty nowe od istniejących historycznych. Całość założenia jest spójna plastycznie, o zachowanej hierarchii nasycenia architektury detalem. Projektowane rozwiązania materiałowe zewnętrzne nie wzbudzają polemiki.

Zachodnia oficyna stanowi nową i ciekawą propozycję przeszklonego parterowego pawilonu.

Dyspozycja funkcjonalna wnętrza pałacu jest właściwa, w opinii sądu należy rozważyć zmianę lokalizacji toalet na piętrze, w celu zachowania regularnego rzutu barokowego budynku.

Należy też przeanalizować wykonalność techniczną przyjętych założeń w zakresie zachowania i ekspozycji reliktów architektonicznych w części podziemnej obiektu.

Mimo ogólnej poprawności estetycznej, projekt charakteryzuje się kilkoma mankamentami funkcjonalno-przestrzennymi które należy koniecznie poprawić w przypadku ewentualnego skierowania do realizacji.

Zalecenia do Pracy konkursowej 007

 1. Należy jasno podzielić projekt parku na dwa obszary o mocno zróżnicowanym stopniu nasycenia elementami projektowanymi generującymi koszty. Tylko centralna część ogrodu barokowego powinna być intensywnie zagospodarowana. Pozostałą część parku należy kształtować w sposób znacznie bardziej naturalistyczna aby inwestycja była tańsza w wykonaniu i utrzymaniu.
 2. Należy zrezygnować z projektowanych kubatur poza bezpośrednim otoczeniem pałacu zwłaszcza po drugiej stronie fosy.
 3. Funkcję kasy i ochrony należy umieścić w głównym zespole budynków.
 4. Jeżeli okaże się to niezbędne, należy rozważyć rezygnację z zachowania istniejącej substancji historycznej w miejscu projektowanego basenu w celu uniknięcia przesadnych kosztów i problemów technicznych przy realizacji, w przypadku rozbiórki całości lub częściowej wspomnianych fundamentów należy je przebadać i zinwentaryzować (opis, rysunek, skan 3D) w porozumieniu z urzędem konserwatorskim.
 5. Rozważyć doprowadzenie światła dziennego do basenu oraz umożliwienie wyjścia z basenu na zewnątrz.
 6. Poprawić funkcjonalność i jakość przestrzenną pokoi hotelowych na piętrach.
 7. W budynku muzeum należy rozważyć poprawę funkcjonalno-przestrzenną projektowanego parteru m.in. poprzez zmianę rozwiązania wejścia do głównych schodów zwiększając skalę przejść. Należy rozważyć rezygnację z szklanych ścian ruchomych.
 8. Należy poprawić projekt rzutu piętra muzeum aby uzyskać bardziej symetryczny i „barokujacy” układ.
 9. Rozważyć rezygnację z połączenia tunelu z gmachem muzeum oraz oddalenie konstrukcji podziemnej tunelu i pomieszczeń nowo projektowanych przy tunelu od fundamentów muzeum.
 10. Zaleca się ograniczenie stosowania we wnętrzach materiałów silnie refleksyjnych, takich jak szkło i polerowany metal w celu uzyskania spójnego wnętrza o charakterze i fakturach zbliżonych do materiałów z epoki
 11. Należy zwrócić szczegółową uwagę na rozwiązanie detalu historyczno-architektonicznego projektowanych elewacji.
 12. Należy zachować i wkomponować relikty w zachodniej części podziemnej.

PREZENTACJA II NAGRODA
Praca konkursowa 007

OPIS Praca 007


III NAGRODA
pieniężna w wysokości 30 000 zł netto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 008
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 003)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. Julian Żmijewski
  ul. Słupecka 9/17
  02-309 Warszawa
 2. Andrzej Jaworski
  ul. Słupecka 9/17
  02-309 Warszawa

Skład zespołu autorskiego
Generalni projektanci:
Julian Żmijewski (Warszawa),Andrzej Jaworski (Warszawa), Anna Kotowska (Warszawa), Maja Skibińska (Warszawa), Aleksandra Wiktorko-Rakoczy (Warszawa), Martyna Kędrzyńska (Warszawa), Klaudia Wujkowska (Warszawa), Joanna Lipnicka (Warszawa), Zuzanna Trzcińska (Warszawa), Monika Gierbisz (Warszawa), Urszula Michalska (Warszawa), Olga Michalik (Warszawa), Elżbieta Urbaniak (Warszawa), Michał Mojecki (Warszawa), Michał Zarychta (Warszawa), Hanna Hezler (Warszawa).

Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 0 (zero) na 7 głosujących Sędziów.
Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem II i III Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 0 (zero) na 7 głosujących Sędziów.

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 008 oraz uzasadnienie przyznania III Nagrody

Praca realizuje większość kluczowych postulatów funkcjonalno-użytkowych zawartych w wytycznych konkursowych. Wątpliwości sądu konkursowego wzbudziły jednak decyzje funkcjonalno-przestrzenne dotyczące lokalizacji basenu oraz rozwiązania części podziemnej wskazujące na brak możliwości zachowania reliktów archeologicznych.

Omawiana praca we właściwy sposób przeprowadza dyspozycję funkcjonalną części hotelowej i muzealnej. W opinii sądu konkursowego brak jest jednak właściwego uzasadnienia lokalizacji basenu w centralnej części założenia, pod dziedzińcem honorowym. Zaproponowane rozwiązanie wzbudza wątpliwości ze względu na przewidywany zakres prac ziemnych niezbędnych do wykonania hali basenowej i podbasenia.

Jednocześnie omawiana praca zakłada duży łączny zakres prac ziemnych, w odniesieniu do budynków oficyn, w opinii sądu uniemożliwiający zachowanie reliktów dawnej architektury. Takie rozwiązanie jest niezgodne z zawartymi w materiałach konkursowych wytycznymi konserwatorskimi.

W opinii Sądu konkursowego, charakter wnętrz pałacu został określony w sposób właściwy, jednakże zakres przebudowy klatki schodowej, z uwzględnieniem łukowych zakończeń spoczników wydaje się być rozwiązaniem nieuzasadnionym historyczną rangą piętra budynku pałacu.

Sąd konkursowy docenia równocześnie trafnie zaprojektowane odtworzenie barokowego założenia parkowego z uwzględnieniem późniejszych nawarstwień i sukcesji roślinnych. Warstwa graficzna pracy, zarówno od strony wizualizacyjnej jak i rysunkowej dobrze oddaje charakter projektowanego parku i zespołu.

PREZENTACJA III NAGRODA
Praca konkursowa 008

OPIS Praca 008


WYRÓŻNIENIE
Nagroda pieniężna w formie wyróżnienia w wysokości 15 000 zł netto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 012
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 001)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

JRK72 ARCHITEKT JACEK KRYCH
ul. Zwycięstwa 40/12a
44-100 Gliwice

Skład zespołu autorskiego:
Jacek Krych (Gliwice), Michał Nawrot (Gliwice), Joanna Urbanowicz (Gliwice), Maciej Nonas (Warszawa), Marek Szeniawski (Warszawa).

Praca konkursowa w pierwszym głosowaniu nad wyborem Prac do dalszej oceny uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 0 (zero) na 7 głosujących Sędziów.
W związku z powyższym zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Rozdział VIII, ust. 2, pkt. 5 lit. d) Praca, która w głosowaniu uzyskała łącznie 2 punkty (głosy) lub mniej nie przeszła do dalszej oceny.

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 012

Praca realizuje część postulatów zawartych w materiałach konkursowych. Uwzględniono zakres wytycznych konserwatorskich dotyczący odtworzenia historycznych elementów zespołu pałacowo-obronnego na podstawie wyników zrealizowanych badań.

Zaprojektowany układ funkcjonalny i przestrzenny całości zespołu jest czytelny, poprawnie rozdzielono komunikację gości hotelu od gości muzeum i obsługi obiektu.

Jednocześnie praca proponuje bardzo głębokie przekształcenie układu przestrzennego budynku Pałacu, zarówno układu funkcjonalnego parteru jak i przekroju w obrębie środkowego ryzalitu w celu uzyskania otwarcia przestrzennego pomiędzy parterem a piętrem. W opinii sądu konkursowego tak znaczące przekształcenia Pałacu nie przynoszą nowych wartości przestrzennych uzasadniających zakres przekształceń.

Wątpliwości sądu konkursowego wzbudziła też skala planowanych przekształceń terenu w najbliższym otoczeniu zespołu wykraczająca poza odtworzenie historycznego układu barokowych fortyfikacji. Sąd docenił dostrzeżoną przez uczestnika konkursu konieczność racjonalnego gospodarowania masami ziemi. Jednocześnie w ocenie sądu pomysł podniesienia rzędnej dziedzińca honorowego nie jest właściwy: ingerencja taka spowoduje zmianę proporcji odbioru elewacji frontowej pałacu oraz będzie się wiązała z ryzykami technicznymi związanymi z większym zakresem zakrycia piwnic ziemią.

W ocenie Sądu konkursowego kontrowersje budzi również koncepcja wyeksponowania reliktów historycznych z przeniesieniem ich z miejsc historycznych dla dwóch „stref wystaw”.

Układ funkcjonalny hotelu z korytarzem pośrodku nie pozwala na prawidłowe rozwiązanie funkcjonalne pokojów bez wymagane, z zachowaniem strefy wejścia do pokoju – takie rozwiązanie nie jest zgodne ze standardem 4*

Sąd konkursowy docenia wartość ręcznych szkiców, za pomocą których autorzy pokazali wybrane elementy projektu. W opinii sędziów szkicowe „ikonki” we właściwy sposób wskazują charakter wybranych wnętrz urbanistycznych i przestrzeni.

PREZENTACJA WYRÓŻNIENIE
Praca konkursowa 012

OPIS Praca 012


WYRÓŻNIENIE
Nagroda pieniężna w formie wyróżnienia w wysokości 15 000 zł netto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 009
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 002)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. Adamiczka Consulting Jerzy Adamiczka
  ul. Szolc-Rogozińskiego 16
  53-209 Wrocław
 2. Bartosz Adamiczka
  Wrocław
 3. Tomasz Broma
  Wrocław

Skład zespołu autorskiego:
Jerzy Adamiczka (Wrocław),Bartosz Adamiczka (Wrocław), Tomasz Broma (Wrocław), Maria Czarnecka (Wrocław), Dominika Jasińska (Wrocław), Julia Zuba (Wrocław), Matylda Wolff (Wrocław), Alicja Anioł (Wrocław), Alicja Smoczyk (Wrocław), Aleksandra Gierko (Wrocław), Natalia Bańdo (Wrocław), Aleksander Czerwonka-Jabłoński (Wrocław), Tomasz Borowiak (Wrocław), Agnieszka Zawiszewska-Dominiczak (Wrocław), Joanna Rotkiewicz (Wrocław).

Praca konkursowa w pierwszym głosowaniu nad wyborem Prac do dalszej oceny uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 0 (zero) na 7 głosujących Sędziów.
W związku z powyższym zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Rozdział VIII, ust. 2, pkt. 5 lit. d) Praca, która w głosowaniu uzyskała łącznie 2 punkty (głosy) lub mniej nie przeszła do dalszej oceny.

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 009

Praca realizuje większość kluczowych postulatów funkcjonalno-użytkowych zawartych w wytycznych konkursowych oraz wytycznych konserwatora zabytków . Wątpliwości sądu konkursowego wzbudził zakres kreacji konserwatorskich i wynikający z tego charakter zaprojektowanych wnętrz muzealnych, odbiegających w opinii sądu od wytycznych sformułowanych przez konserwatora zabytków.

Zaprojektowane rozwiązania funkcjonalno-użytkowe muzeum (budynku pałacu) są poprawne, należy jednak zwrócić uwagę na zbyt bogatą dekorację proponowanych rozwiązań sieni głównej pałacu oraz pomieszczeń parteru, nieopartą na jednoznacznych przesłankach historycznych.

W opinii Sądu konkursowego na uznanie zasługuje szczegółowa analiza przez Autorów pracy sposobu ekspozycji reliktów historycznych. Jednocześnie sędziowie uznali, że forma architektoniczna oficyn nie jest właściwie dostosowana do ich rangi, szczególnie w odniesieniu do rangi przestrzennej pałacu.

Sąd konkursowy docenia zaproponowany przez autorów pracy bogaty program funkcjonalny parku, zwracając jednocześnie uwagę, że zawarta w pracy propozycja „domków pobytowych” w części parkowej nie jest zbieżna z zaleceniem utrzymania standardu 4* dla miejsc noclegowych w zespole.

PREZENTACJA WYRÓŻNIENIE
Praca konkursowa 009

OPIS Praca 009